• Συμβουλές μηχανοργάνωσης & μηχανογράφησης.
  • Κατασκευή site.
  • Επίλυση προβλημάτων hardware – software.
  • Δυνατότητα αναδιοργάνωσης λογιστηρίων με σύγχρονα συστήματα πληροφορικής.
  • Προμήθεια και έγκριση εμπορικών & λογιστικών προγραμμάτων.
  • Ανάπτυξη αποθήκης με κωδικοποίηση ανάλογα με τις ανάγκες των επιχειρήσεων.
  • Παραμετροποίηση προγραμμάτων.
  • Εκπαίδευση προσωπικού στο χειρισμό προγραμμάτων.