Ίδρυση Νέας Εταιρείας

Τα λογιστικά γραφεία της BOTAXIS σας παρέχουν τεκμηριωμένες και αξιόπιστες συμβουλές σε θέματα ίδρυσης ατομικών επιχειρήσεων καθώς και νομικών προσώπων. Μέσα από την εικοσαετή εμπειρία μας, οι συνεργάτες σας καθοδηγούν στη σωστή λειτουργία της επιχείρησης από την ίδρυση νέας επιχείρησης και σε όλη την πορεία εξέλιξής της. Προτείνουμε λύσεις βελτιστοποίησης και οικονομικής ευρωστίας έχοντας σαν στόχο την ανάπτυξη της επιχείρησής σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας για την Ίδρυση Νέας Εταιρείας

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 8 – 15233 – ΧΑΛΑΝΔΡΙ – ΤΗΛ: 210 6815766 – FAX: 210 6815723 – botaxis@yahoo.com

Πληροφορίες σχετικά με την έναρξη – ίδρυση μίας νέας εταιρίας  (επιχείρησης) στην Ελλάδα

Για να ξεκινήσετε μία επιχείρηση στην Ελλάδα οποιασδήποτε νομικής μορφής απαιτείται να έχετε μόνο ελληνικό ενεργό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και να κάνετε χρήση του ζεύγους κωδικών (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) στο σύστημα TAXIS. Το ζεύγος κωδικών αναγνωρίζεται ως ηλεκτρονική υπογραφή των κατόχων. H διαδικασία είναι πλήρως απλοποιημένη και πραγματοποιείται πλήρως ηλεκτρονικά σε πραγματικό χρόνο.

Ποιες διαδικασίες και διατυπώσεις χρειάζονται για την έναρξη μιας επιχείρησης;
Οι ιδρυτές απαιτείται να γνωρίζουν τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) τους και τους προσωπικούς κωδικούς που τους έχουν χορηγηθεί. Καμμία άλλη διατύπωση, έγγραφο, πιστοποιητικό ή άλλο στοιχείο απαιτείται.

Σε περίπτωση όμως που είστε Ευρωπαίοι πολίτες θα πρέπει να προβείτε σε κτήση ελληνικού ΑΦΜ εξ αποστάσεως μέσω τηλεδιάσκεψης (my AADE live) από το σύνδεσμο και απαιτείται επιπλέον να συμπληρώσετε μία σχετική ψηφιακή φόρμα και να κλείσετε τηλεφωνικό ραντεβού με εκπρόσωπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Μετά την λήψη του ΑΦΜ και των προσωπικών κωδικών είστε έτοιμοι να συστήσετε την επιχείρηση σας στην Ελλάδα.

Ποιοι είναι οι διαθέσιμοι νομικοί τύποι;
Οι διαθέσιμοι νομικοί τύποι που μπορεί κάποιος να συστήσει στην Ελλάδα είναι:

α) η Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.) του ν. 4548/2018 (Α’ 104),

β) η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) του ν. 3190/1955 (Α’ 91),

γ) η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) του ν. 4072/2012 (Α’ 86),

δ) η Ομόρρυθμης και Ετερόρρυθμη (απλής ή κατά μετοχές) Εταιρεία του ν. 4072/2012 (Α’ 86),

ε) ο Αστικός Συνεταιρισμός του ν. 1667/1986 (Α’ 196),

στ) η Αστική Εταιρεία, με οικονομικό σκοπό του άρθρου 784 ΑΚ και του άρθρου 270 του ν. 4072/2012,

ζ) ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού του Κανονισμού (ΕΟΚ) 2137/1985 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουλίου 1985,

η) η Ευρωπαϊκή Εταιρεία του Κανονισμού (ΕΚ) 2157/2001 του Συμβουλίου, της 8ης Οκτωβρίου 2001,

θ) η Ευρωπαϊκής Συνεταιριστικής Εταιρείας του Κανονισμού (ΕΚ) 1435/2003 του Συμβουλίου,

ι) η Κοινοπραξία του άρθρου 293 του ν. 4072/ 2012.

«περί του καταστατικού της ευρωπαϊκής εταιρείας (SE)» (L 294) που έχει την έδρα της στην ημεδαπή

Ποιες διαδικτυακές διαδικασίες για τη σύσταση εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών διαδικασιών που έχουν δημιουργηθεί για συμμόρφωση με την Οδηγία 2017/1132 (ιδίως άρθρο 13, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2019/1151) είναι διαθέσιμες;
H σύσταση των νομικών μορφών που αναφέρονται στην ερώτηση ΙΙ πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας https://eyms.businessportal.gr/auth και στην οποία οι ιδρυτές (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) αυθεντικοποιούνται με το ζεύγος κωδικών της ερώτησης Ι.

Οι ιδρυτές συμπληρώνουν μόνο δεδομένα και με τις ηλεκτρονικές υπογραφές τους (ζεύγος κωδικών), υπογράφουν το σχετικό καταστατικό της εταιρείας. Το καταστατικό δημιουργείται δυναμικά από τα δεδομένα που οι ιδρυτές καταχώρισαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Το σύστημα παραδίδει ψηφιακό καταστατικό και δημιουργεί την πρώτη πράξη καταχωρίσης (σύσταση εταιρείας) στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) όπως ονομάζεται το Μητρώο επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Η νεοσύστατη εταιρεία πλέον του ΓΕΜΗ – που λαμβάνει αριθμό ΓΕΜΗ – εγγράφεται αυτοματοποιημένα στον Φορολογικό Φορέα και λαμβάνει ομοίως ΑΦΜ (ΑΑΔΕ στην Ελλάδα) και στον Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) που λαμβάνει Αριθμό Μητρώου Εργοδότη. Η εταιρεία είναι έτοιμη να εκκινήσει την δραστηριότητα της στην Ελλάδα χωρίς καμμία άλλη διατύπωση.

Ποιες είναι οι διαφορετικές διαδικασίες για την επέκταση μιας επιχείρησης, (π.χ. δημιουργία υποκαταστήματος θυγατρικής);
H διαδικασία αυτή δεν έχει ενταχθεί στο ηλεκτρονική πλατφόρμα ψηφιακής έναρξης. Για τον λόγο αυτό απαιτείται η υποβολή νομιμοποιητικών εγγράφων από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο στην αρμόδια Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου. Για τις εταιρείες της Ε.Ε. απαιτούνται (α) Καταστατικό της εταιρείας, (β) Πιστοποιητικό Καλής Λειτουργίας, (γ) Απόφαση της εταιρείας για άνοιγμα υποκατστήματος στην Ελλάδα και (δ) Ορισμός πληρεξουσίου για τις δραστηριότητες του υποκατστήματος στην Ελλάδα. Όλα τα ανωτέρω έγγραφα απαιτείται να είναι νομίμως επικυρωμένα και να φέρουν apostille.

Υπάρχουν λοιπές απαιτήσεις για άδειες, δηλώσεις, κοινοποιήσεις, αιτήσεις για εγγραφή σε μητρώο, κατάλογο ή βάση δεδομένων ή για εγγραφή σε επαγγελματικό όργανο ή ένωση;
Καμμία επιπλέον απαίτηση μετά την σύσταση της εταιρείας δεν απαιτείται. Όλες οι κοινοποιήσεις πραγματοποιούνται την στιγμή της σύστασης μέσω ενός συστήματος διαλειτουργικοτήτων μεταξύ των αρμόδιων φορέων.

Ποιες αρχές είναι αρμόδιες για την εγγραφή μιας εταιρείας;
Η ηλεκτρονική πλατφόρμα εγγραφής εταιρειών ανήκει στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και αρμόδια Υπηρεσία είναι η Διεύθυνση Εταιρειών (email: companylaw@mindev.gov.gr). Κάθε εταιρεία ανάλογα με το που θα επιλέξει να έχει έδρα ανατίθεται ηλεκτρονικά σε μία αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ.

Είναι δυνατή η υποβολή της αίτησης αυτοπροσώπως, μέσω email ή ηλεκτρονικά;
H αίτηση σύστασης εταιρείας εφόσον δεν επιλεγεί η ψηφιακή πλατφόρμα μπορεί να πραγματοποιηθεί αυτοπροσώπως είτε στις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ (https://eyms.businessportal.gr/eyms-helpdesk.pdf) είτε σε εξουσιοδοτημένο συμβολαιογράφο (https://enotariat.gr/simvolaiografoi.php).

Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για την έναρξη της διαδικασίας όταν δεν πραγματοποιείται ηλεκτρονικά;
Α. Για τους ιδρυτές φυσικά πρόσωπα:

Αα. Οι Έλληνες υπήκοοι, αστυνομική ταυτότητα.

Αβ. Οι πολίτες κράτους-μέλους της Ε.Ε, ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ.

Αγ. Οι πολίτες τρίτων χωρών:

Αγ1. Οι ιδρυτές κεφαλαιουχικής εταιρείας και οι ιδρυτές ετερόρρυθμοι εταίροι προσωπικής εταιρείας:

Αγ1.1 Διαβατήριο σε ισχύ ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο που αναγνωρίζεται σε διεθνείς συμβάσεις με θεώρηση εισόδου στις περιπτώσεις που αυτή απαιτείται,

Αγ1.2. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας) σχετικά με την πρόθεσή τους να διαμείνουν μόνιμα στη χώρα και Αγ1.3. Εφόσον διαμένουν ή επιθυμούν να διαμείνουν μόνιμα στη χώρα, άδεια διαμονής ή βεβαίωση κατάθεσης αίτησης άδειας διαμονής.

Αγ2. Οι ιδρυτές ομόρρυθμοι εταίροι προσωπικής εταιρείας:

Αγ2.1 Διαβατήριο σε ισχύ ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο που αναγνωρίζεται σε διεθνείς συμβάσεις με θεώρηση εισόδου στις περιπτώσεις που αυτή απαιτείται και

Αγ2.2 Άδεια διαμονής ή βεβαίωση κατάθεσης αίτησης άδειας διαμονής.

Η προαναφερόμενη άδεια διαμονής, χορηγηθείσα ή αιτηθείσα, πρέπει να επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής/επιχειρηματικής ή επενδυτικής δραστηριότητας, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία και μπορεί είτε να προσκομίζεται σε αντίγραφο είτε να αναζητείται ηλεκτρονικά από την ΥΜΣ εφόσον το πληροφοριακό σύστημα το επιτρέπει.

Β. Για τους ιδρυτές νομικά πρόσωπα ημεδαπής:

Βα. Ακριβές αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού του νομικού προσώπου ιδρυτή. Όταν αυτό είναι καταχωρισμένο στο Γ.Ε.ΜΗ., το αντίγραφο αναζητείται αυτεπάγγελτα από την ΥΜΣ σε ηλεκτρονική μορφή σύμφωνα με τις παρ.2 και 3 του άρθρου 8 του ν.3419/2005 ατελώς και απευθείας από τη βάση δεδομένων του Γ.Ε.ΜΗ..

Ββ. απόφαση του κατά περίπτωση αρμοδίου οργάνου ή των εταίρων για τη συμμετοχή του νομικού προσώπου στην υπό σύσταση εταιρεία και ορισμού εκπροσώπου για την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύστασης.

Βγ. Εάν ο εκπρόσωπος του νομικού προσώπου για τη σύσταση της εταιρείας είναι πρόσωπο διαφορετικό από τον νόμιμο εκπρόσωπο και η εταιρεία πρόκειται να συσταθεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο, απαιτείται ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο έγγραφο. Εάν η σύσταση της εταιρείας γίνεται με ιδιωτικό έγγραφο, αρκεί εξουσιοδότηση στην οποία το γνήσιο της υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας έχει βεβαιωθεί κατά τα οριζόμενα στην παρ.1 του άρθρου 11 του ν.2690/1999, αν προβλέπεται η δυνατότητα αυτή στο καταστατικό ή προκύπτει από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.

Γ. Για τους ιδρυτές νομικά πρόσωπα αλλοδαπής:

Γα. Αντίγραφο καταστατικού του νομικού προσώπου.

Γβ. Βεβαίωση του αρμόδιου Εθνικού Μητρώου στο οποίο έχει καταχωριστεί το νομικό πρόσωπο εκδόσεως τελευταίου τριμήνου από την οποία να προκύπτει τουλάχιστον ο αριθμός εγγραφής του σε αυτό και ότι δεν βρίσκεται σε κατάσταση λύσης εκκαθάρισης, πτώχευσης ή σε οποιαδήποτε άλλη συλλογική διαδικασία ικανοποίησης των πιστωτών του.

Γγ. Επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου πληρεξουσιότητας για τον διορισμό νομίμου εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του στην Ελλάδα. Όλα τα ανωτέρω προσκομίζονται κατά τα διεθνή νόμιμα (κατά περίπτωση, σφραγίδα apostille, προξενική θεώρηση, θεώρηση από το ελληνικό προξενείο ή κατά τα προβλεπόμενα σε διεθνείς συνθήκες που έχουν κυρωθεί από την Ελλάδα) με την επίσημη μετάφραση αυτών.

Ποιές είναι οι προθεσμίες υποβολής δικαιολογητικών;
Δεν υπάρχουν προσθεσμίες.

Πόση ώρα διαρκεί η διαδικασία;
Όταν η σύσταση πραγματοποιείται ηλεκτρονικά απαιτούνται μόνο μερικά λεπτά. Όταν όμως η σύσταση πραγματοποιηθεί από Συμβολαιογράφο ή Υπηρεσία ΓΕΜΗ θα χρειασθούν 30-60 λεπτά και εξαρτάται από τον τύπο της νομικής μορφής και τον αριθμό των ιδρυτών.

Υπάρχουν χρεώσεις;
Χρεώσεις για την σύσταση εταιρείας υπάρχουν. Το κόστος σύστασης διαφοροποιείται σημαντικά ανάλογα με το αν η σύσταση πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά ή σε Υπηρεσία ΓΕΜΗ ή Συμβολαιογράφο.  Καλέστε μας για περισσότερα

Πώς να αλλάξετε τη νομική μορφή ή να κλείσετε μια επιχείρηση;
Η αλλαγή νομικής μορφής (μετατροπή εταιρείας) ή η διακοπή της επιχείρησης απαιτεί την υποβολή σχετικής ηλεκτρονικής αίτησης μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του ΓΕΜΗ και τις οποίες επιλέγει η εταιρεία.

Ποιες πράξεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα;
Οι πράξεις και τα στοιχεία που υποβάλλονται σε δημοσιότητα τόσο για τις εταιρείες όσο και για τα υποκαταστήματα περιγράφονται εξαντλητικά στις διατάξεις των άρθρων 33-45 του ν.4919/22 .

Για την υποβολή όλων των στοιχείων και πράξεων (οικονομικές καταστάσεις, τροποποίηση καταστατικού, αυξήσεις ή μειώσεις εταιρικού κεφαλαίου, μετατροπές, συγχωνεύσεις, διασπάσεις, καθώς και άλλες) απαιτείται η επιλογή της κατάλληλης ηλεκτρονικής αίτησης μέσω του πληροφοριακού συστήματος του ΓΕΜΗ.