Ελεγκτικές Υπηρεσίες

Στο πλαίσιο των υπηρεσιών που προσφέρουμε, ειδικευόμαστε στην παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών, τόσο εσωτερικού όσο και εξωτερικού ελέγχου για το οργανωμένο λογιστήριο της επιχείρησής σας. Μέσω αυτών των υπηρεσιών, αναλαμβάνουμε την αξιολόγηση της λογιστικής διαδικασίας σας και παρέχουμε τεκμηριωμένες εισηγήσεις για τη βελτιστοποίηση των αποδόσεων του λογιστηρίου σας.

Επιπλέον, παρέχουμε υπηρεσίες οργάνωσης και εποπτείας για τα λογιστήρια υφιστάμενων εταιρειών. Αυτό περιλαμβάνει την ανάλυση και την βελτιστοποίηση των λογιστικών διαδικασιών, την παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής των λογιστικών πρακτικών και την παροχή συγκεκριμένων συμβουλών για τη βελτίωση της λογιστικής απόδοσης της εταιρείας. Στόχος μας είναι να σας βοηθήσουμε να επιτύχετε αποτελέσματα υψηλής ποιότητας και αποδοτικότητας στον τομέα της λογιστικής και της οικονομικής διαχείρισης.

 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι ελεγκτικές υπηρεσίες που παρέχουμε στο λογιστικό γραφείο BOTAXIS καλύπτουν πολλούς τομείς και αποσκοπούν στην αποτελεσματική λειτουργία και διαχείριση της επιχείρησής σας.

Κατ’ αρχάς, προσφέρουμε εσωτερικό και εξωτερικό έλεγχο, παρέχοντας στην επιχείρησή σας τη δυνατότητα να έχει συνεχή εποπτεία των οικονομικών της αποτελεσμάτων για πρόληψη ή αντιμετώπιση ενδεχόμενων δυσκολιών.

Επιπλέον, αναλαμβάνουμε την κατάρτιση προϋπολογιστικών και απολογιστικών οικονομικών εκθέσεων, διασφαλίζοντας την αποτελεσματική διαχείριση των οικονομικών δεδομένων και την αποφυγή ύπαρξης αποκλίσεων στα οικονομικά της οντότητας.

Επιπλέον, παρέχουμε μελέτες βιωσιμότητας μέσω business plan, διαγνωστικούς ελέγχους για την ορθή λειτουργία της επιχείρησής σας και συμβουλές για τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών, με τεκμηριωμένες εκθέσεις που προτείνουν βελτιώσεις.

Τέλος, αξιολογούμε την αποδοτικότητα του λογιστηρίου σας, βοηθώντας σας να εξασφαλίσετε ότι η λογιστική διαχείριση της επιχείρησής σας είναι στην υψηλότερη δυνατή ποιότητα και απόδοση.

Πραγματοποιούνται:

Έλεγχοι εταιρικών οικονομικών καταστάσεων με βάση τις Ελεγκτικές Πρακτικές και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Κατά τη διενέργεια αυτών των ελέγχων, εξετάζονται τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας για να διαπιστωθεί αν είναι ακριβή, πλήρη και συμμορφώνεται με τις ισχύουσες νομικές και λογιστικές απαιτήσεις. Αυτοί οι έλεγχοι συχνά πραγματοποιούνται από εξωτερικούς ελεγκτές ή ελεγκτικές εταιρείες, οι οποίοι εξετάζουν τα οικονομικά δεδομένα της εταιρείας για την εξασφάλιση της ακρίβειας και της αξιοπιστίας τους.

Στόχος αυτών των ελέγχων είναι να παρέχουν διαβεβαιώσεις σχετικά με την οικονομική κατάσταση της εταιρείας και να διασφαλίσουν ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι αξιόπιστες για τους επενδυτές, τους δανειστές και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

 

Έλεγχοι ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων (ΕΛΠ / ΔΠΧΑ), οι οποίοι αφορούν την αξιολόγηση της συγκεντρωτικής οικονομικής αναφοράς πολλαπλών εταιρικών οντοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της μητρικής και των θυγατρικών της. Αυτοί οι έλεγχοι επικεντρώνονται στη διασφάλιση της ακρίβειας και της συμμόρφωσης προς τα λογιστικά πρότυπα και τις νομικές απαιτήσεις, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την αξιοπιστία των οικονομικών αναφορών ενός ομίλου εταιρειών. Οι εξωτερικοί ελεγκτές συνήθως υλοποιούν αυτούς τους ελέγχους με αυστηρή συμμόρφωση προς τα διεθνή πρότυπα ελέγχου και διασφαλίζουν ότι οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις αντικατοπτρίζουν πιστά την οικονομική θέση της ομάδας εταιρειών.

Έλεγχοι ή επισκοπήσεις πληροφοριακών πακέτων για σκοπούς ενοποίησης.
Οι έλεγχοι αυτοί αναφέρονται στη διαδικασία ελέγχου των δεδομένων και των πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε πληροφοριακά συστήματα ή λογιστικά πακέτα που χρησιμοποιούνται για τη συγκέντρωση και την επεξεργασία οικονομικών δεδομένων με σκοπό την ενοποίηση.

Συνήθως, αυτοί οι έλεγχοι πραγματοποιούνται όταν υπάρχει ανάγκη να συγκεντρωθούν δεδομένα από διάφορες πηγές ή εταιρικές οντότητες και να ενοποιηθούν για να δημιουργηθούν ενοποιημένες οικονομικές αναφορές ή άλλες ενοποιημένες αναλύσεις.

Ο σκοπός αυτών των ελέγχων είναι να διασφαλίσουν την ακρίβεια, την αξιοπιστία και τη συνοχή των δεδομένων που χρησιμοποιούνται για τη διαδικασία της ενοποίησης, είτε αυτό αφορά οικονομικές καταστάσεις και διαχειριστικές αναφορές είτε άλλου είδους ενοποιημένες αναλύσεις.

 

Ετήσιοι έλεγχοι συμμόρφωσης για σκοπούς reporting με σκοπό την επαλήθευση της συμμόρφωσης μιας εταιρείας ή επιχείρησης με τα λογιστικά και χρηματοοικονομικά πρότυπα και κανονισμούς που ισχύουν γι’ αυτήν. Στόχος τους είναι να εξασφαλιστεί ότι οι οικονομικές αναφορές που δημιουργούνται αντικατοπτρίζουν ακριβώς την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης και ότι πληρούν τις νομικές απαιτήσεις και τους λογιστικούς κανόνες που ισχύουν.

Οι λογιστικοί έλεγχοι συμμόρφωσης γίνονται κυρίως για να εξασφαλίσουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών, των διαχειριστικών οργάνων και των αρμοδίων αρχών ότι οι οικονομικές πληροφορίες είναι αξιόπιστες και ότι η εταιρεία συμμορφώνεται με τις λογιστικές αρχές και τους κανονισμούς που ισχύουν στη δική της περιοχή ή στον κλάδο της.

 

Οικονομικοί έλεγχοι για εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών προκειμένου μια εταιρία να μπορέσει να λάβει μέρος στην αγορά του χρηματιστηρίου. Οι έλεγχοι αξιολογούν την οικονομική κατάσταση και τη συμμόρφωση με τους όρους εισαγωγής.

Διοικητικοί και  Λειτουργικοί Έλεγχοι

Εξέταση και αξιολόγηση των διαδικασιών, των εσωτερικών ελέγχων και των διαδικασιών διαχείρισης μιας επιχείρησης. Έλεγχος των λειτουργικών πτυχών της επιχείρησης με επίκεντρο την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των επιχειρησιακών διαδικασιών, καθώς και στη συμμόρφωσή τους προς τους εσωτερικούς κανονισμούς και τις προδιαγραφές.

Στόχος των λειτουργικών και διοικητικών ελέγχων είναι να διασφαλίσουν ότι η επιχείρηση λειτουργεί αποτελεσματικά και με τρόπο που συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της και στην πρόληψη ανεπιθύμητων καταστάσεων.

Ενημερωθείτε για το κόστος, τα απαραίτητα βήματα και όλες τις πτυχές της λογιστικής υπηρεσίας που σας ενδιαφέρει μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας ή τηλεφωνικά.

Ζητήστε ενημέρωση σχετικά με τις λογιστικές υπηρεσίες ή φοροτεχνικές υπηρεσίες που σας ενδιαφέρουν συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας.

Λογιστής απο απόσταση ή στα γραφεία μας.

Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αποτελεσματικότητα

    ΕΜΠΕΙΡΙΑ 20 ΕΤΩΝ

    Λογιστικό Γραφείο Botaxis: Ανακαλύψτε τις υπηρεσίες μας